Algemene verkoopvoorwaarden

Applicaties vanaf 1 januari 2019, voor alle vestigingen van het bedrijf GRANJARD SAS en in het Franse vasteland

Specifieke voorwaarden voor EXPORT (BUITEN HET FRANSE VASTELAND), neem contact op met onze diensten.

A – VERBINTENIS

Bestellingen die direct zijn doorgegeven en verbintenissen die zijn aangegaan door onze vertegenwoordigers worden voor ons pas definitief na onze acceptatie en bevestiging, maar binden onmiddellijk de koper. Zonder annulering van uw kant binnen een termijn van 8 dagen, worden onze verkoopvoorwaarden als geaccepteerd door onze klanten beschouwd.

 

B – VERZENDKOSTEN

Kies één van de voorwaarden afhankelijk van de betreffende vestiging:

  • Bestelling van meer dan € 800 excl. BTW: gratis verzending en verpakking.
  • Bestelling van € 400 excl. BTW tot € 800 excl. BTW: verzendkosten worden gefactureerd volgens een variabel percentage afhankelijk van de geografische leveringszone (raadpleeg onze diensten voor een schatting).
  • Bestelling van minder dan € 400 excl. BTW: volledige facturering van de verzendkosten.
  • Voor elke bestelling onder € 60 excl. BTW: een forfaitaire verzendkosten van € 8 excl. BTW.

 

C – TRANSPORT

Onze goederen reizen altijd op risico van de ontvanger, ongeacht de gebruikte transportmethode, port betaald of port vooruitbetaald. Transportbedrijven zijn verantwoordelijk, onze klanten worden verzocht om hun voorbehoud te maken voordat zij de levering accepteren; het accepteren van de levering ontslaat ons van elke verantwoordelijkheid en met name van elke garantieaanspraak. Voor uw gemoedsrust raden wij u aan om de ontvangen pakketten grondig te controleren: het aantal en de staat van de pakketten en de aanwezigheid van tape met onze merken. Als u afwijkingen ontdekt, moet u verplicht:

  • Voorbehoud maken op het ontvangstbewijs met een leesbare handtekening en stempel van de vestiging.
  • Binnen 24 uur een aangetekende brief naar de vervoerder sturen om de voorbehouden te bevestigen. Natuurlijk zullen wij u helpen bij uw inspanningen om deze tegenslagen zo goed mogelijk te verhelpen.

 

D – LEVERTIJDEN

Onze levertijden zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk worden nageleefd zonder dat vertragingen, om welke reden dan ook, aanleiding kunnen geven tot schadeclaims.

 

E – KWALITEIT: ONZE VERBINTENIS

Alle producten die u bij ons bestelt, moeten precies voldoen aan uw behoeften. Onze kwaliteitsdienst zet zich in om hun conformiteit te controleren. Ze staan tot uw beschikking om eventuele opmerkingen of suggesties te ontvangen. Samenstelling, gewicht van stoffen en sponzen: deze technische details worden indicatief vermeld in onze catalogus en kunnen met plus of min 10% variëren.

 

F – OVERMACHT

Oorlog, staking, epidemieën, onderbreking van het transport, ongevallen van welke aard dan ook die onze activiteiten beïnvloeden, worden beschouwd als gevallen van overmacht en geven ons het recht om de uitvoering van bestellingen te vertragen of deze definitief te annuleren.

 

G – RECHTSBEVOEGDHEID

Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van SAINT ETIENNE (42), onze wissels brengen geen novatie of afwijking van deze toewijzingsclausule van rechtsbevoegdheid teweeg.

 

H – KLACHTEN

Elke klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen een maximumtermijn van 8 dagen na ontvangst van onze goederen. Elke retourzending van goederen moet vooraf onze toestemming krijgen. In alle gevallen accepteren wij geen retourzending van beschadigde, uitgesneden of gemanipuleerde goederen. De foto’s in de catalogus zijn niet bindend.

 

I – OMVANGEN, MAAT EN KLEURWISSELING

Elke aanvraag tot vervanging van kleur, maat van een artikel of schoenmaat zal resulteren in een nieuwe bestelling door uw diensten en nieuwe verzendkosten. De retourzending van geleverde artikelen gebeurt op kosten van de klant, ofwel via een middel naar keuze, ofwel door ons te vragen om de goederen op te halen tegen een forfait van € 35 excl. BTW. Bij ontvangst van retourzendingen in nieuwe staat, wordt automatisch een tegoedbon ter waarde van de geretourneerde goederen opgesteld.

 

J – KORTING VOOR RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Geen korting wordt toegepast voor retourzendingen binnen een termijn van 3 maanden na levering. Een korting van 25% wordt toegepast voor retourzendingen tussen 3 en 6 maanden. Een korting van 50% wordt toegepast voor retourzendingen tussen 6 maanden en 1 jaar. Geen retourzending van goederen ouder dan een jaar wordt geaccepteerd.

 

K – BETALINGSWIJZE, VOORWAARDEN & BELASTINGEN

De gebruikte betalingswijze is naar keuze uit de volgende: administratieve machtiging, overboeking, cheque, wissel, BOR. Onze goederen worden altijd verkocht en betaalbaar gesteld in PANISSIERES. Onze prijzen gelden voor betaling netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling uitzonderlijk in meerdere termijnen is afgesproken, maakt het niet betalen van een van deze termijnen, ongeacht welke, onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling, de betaling van het resterende bedrag opeisbaar. Bij betaling na de hierboven genoemde termijn van 30 dagen of de op de factuur vermelde termijn en na het verzenden van een ingebrekestelling, worden vertragingsboetes toegepast gelijk aan 3 keer de wettelijke rentevoet in overeenstemming met de wet nr. 2008-776 van 04/08/2008 – art 92. Betaling van bedragen na de vervaldatum vermeld op de factuur, verhoogt automatisch het bedrag van deze met een forfaitaire schadevergoeding van € 40, opeisbaar zonder herinnering, zoals voorzien in artikel L 441-6 alinea 12 van het handelswetboek, waarvan het bedrag is vastgesteld bij decreet nr. 2012-1115 van 02/10/2012 (artikel D441-5 van het wetboek van burgerlijke procedures). Het registreren van een enkel proces tegen de koper geeft ons het recht om alle correct geregistreerde orders op zijn naam te schorsen of te annuleren, zonder vergoeding. Alle belastingen worden berekend volgens de tarieven die van kracht zijn op de dag van levering. De koper kan nooit een vertraging in de levering aanvoeren om te weigeren de belastingen te betalen tegen het op dat moment geldende tarief. Als verkoper behouden wij ons het recht voor om, naar eigen keuze, bij verslechtering van de kredietwaardigheid van de klant of bij een eerste transactie, contante betaling te eisen, vóór vertrek uit de fabriek, voor alle lopende bestellingen.

 

L – Factuur

In overeenstemming met artikel A102 B-2 van de LPF, en om de toepassing van het op 6 november 2020 door de regering ingediende amendement te anticiperen in het kader van de behandeling van het wetsontwerp inzake financiën voor 2021 door de Nationale Vergadering, en dat de regering in staat zou stellen om per verordening de nodige maatregelen te nemen, met name voor de invoering van verplichte elektronische facturering voor binnenlandse transacties tussen bedrijven (“e-facturering”), is de gebruikte routeringsmethode naar keuze uit de volgende:

  • Papieren verzending per post.
  • Elektronische verzending per e-mail met de factuur als bijlage of een link om de factuur te downloaden. De inschrijving op elektronische facturering voor klanten in de privésector gebeurt uitsluitend via ons interne hulpmiddel SENDOC, onder voorbehoud van acceptatie van de algemene gebruiksvoorwaarden die bij de procedure voor het openen van de SENDOC-rekening zijn bijgevoegd, bij elke factuur die per post wordt ontvangen.

In overeenstemming met decreet nr. 2016-1478 van 2 november 2016 betreffende de ontwikkeling van elektronische facturering waarin de toepassingsmodaliteiten worden vastgelegd van de nieuwe verplichtingen voor het verzenden en accepteren van elektronische facturen, voorzien door verordening nr. 2014-697 van 26 juni 2014 betreffende de ontwikkeling van elektronische facturering, worden facturen bestemd voor klanten in de publieke sector elektronisch gedeponeerd op het daarvoor bestemde portaal “CHORUS-PRO”.

 

M – Klanttevredenheid

In het kader van de orderverwerking, en om beter aan uw behoeften te voldoen, kan elke bestelling aanleiding geven tot het automatisch verzenden van een e-mail met het verzoek om een tevredenheidsenquête in te vullen met betrekking tot de bestelling. Alle bewerkingen voor het verwerken van informatie met betrekking tot deze enquête worden uitgevoerd in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgen ervoor dat de gegevens die in het kader van deze enquête worden verzameld, worden geanonimiseerd en niet aan derden worden doorgegeven.