Wettelijke vermeldingen

 DEFINITIES

Klant: iedere professional of fysieke persoon die in staat is volgens de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de website bezoekt die onder deze algemene voorwaarden valt.
Diensten en Services: https://granjardbyrobberechts.be/ stelt de Klanten ter beschikking:
Inhoud: Alle elementen die de informatie op de Site vormen, met name teksten, afbeeldingen, video’s.
Klanteninformatie: Hierna aangeduid als “Informatie” die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door https://granjardbyrobberechts.be/ voor het beheer van uw account, klantrelatiebeheer en voor analytische en statistische doeleinden.
Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en de bovengenoemde site gebruikt.
Persoonlijke gegevens: “De informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de fysieke personen mogelijk maakt waarop ze betrekking hebben” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).
De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “verwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

 

1. PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://granjardbyrobberechts.be/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokken partijen in het kader van de realisatie en het toezicht:
Eigenaar: SAS GRANJARD, SAS met een maatschappelijk kapitaal van €2.500.000, BTW-nummer: FR75885450262 – ZI Pont Rochand 42360 PANISSIÈRES
Verantwoordelijke publicatie: GRANJARD SAS – contact@granjard.fr/be
De verantwoordelijke publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: A.BERTHOLON – web@servitex.fr
Hostingprovider: OVH – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
Data Protection Officer (DPO): DPO – web@servitex.fr

 

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De Site vormt een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgevingen. De Klant mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen doeleinden.
Het gebruik van de website https://granjardbyrobberechts.be/ impliceert de volledige acceptatie van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, dus de gebruikers van de website https://granjardbyrobberechts.be/ worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://granjardbyrobberechts.be/ , die zich dan zal inspannen om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren. De website https://granjardbyrobberechts.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke van https://granjardbyrobberechts.be/ . Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ervan kennis te nemen.

 

3. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

https://granjardbyrobberechts.be/ De website https://granjardbyrobberechts.be/ heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. https://granjardbyrobberechts.be/ streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website https://granjardbyrobberechts.be/ te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, of deze nu door hemzelf of door de derde partners die deze informatie verstrekken zijn veroorzaakt.
Alle informatie op de site https://granjardbyrobberechts.be/ wordt indicatief gegeven en kan evolueren. Bovendien zijn de gegevens op de site https://granjardbyrobberechts.be/ niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds hun online plaatsing.

 

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Daarnaast verbindt de gebruiker van de site zich ertoe toegang te krijgen tot de site met recent materiaal, vrij van virussen en met een bijgewerkte, moderne browser. De site https://granjardbyrobberechts.be/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).
Het doel is om een dienst te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De hostingprovider zorgt voor de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuren, falen van de infrastructuren of als de Diensten en Services een als abnormaal beschouwd verkeer genereren.
https://granjardbyrobberechts.be/ en de hostingprovider kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telecommunicatieapparatuur, met name vanwege netwerkcongestie waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

 

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INBREUK

https://granjardbyrobberechts.be/ is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Iedere reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het middel of de procedure die wordt gebruikt, is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van https://granjardbyrobberechts.be/ .
Elke ongeoorloofde exploitatie van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

https://granjardbyrobberechts.be/ treedt op als uitgever van de site. https://granjardbyrobberechts.be/  is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de door hem gepubliceerde Inhoud.
https://granjardbyrobberechts.be/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade aan het materiaal van de gebruiker, bij toegang tot de website https://granjardbyrobberechts.be/ , en voortvloeiend uit het gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het optreden van een bug of incompatibiliteit.
https://granjardbyrobberechts.be/ kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een verlies van markt of verlies van een kans) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://granjardbyrobberechts.be/ . Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://granjardbyrobberechts.be/  behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, te verwijderen. Indien van toepassing, behoudt https://granjardbyrobberechts.be/ zich ook de mogelijkheid voor om de civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto …).

 

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant is geïnformeerd over de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: GRANJARD SAS. https://granjardbyrobberechts.be/ wordt vertegenwoordigd door H.GRANJARD, zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die hij verzamelt, verbindt https://granjardbyrobberechts.be/ zich ertoe het kader van de wettelijke bepalingen in acht te nemen. Het is met name de taak van de Klant om het doel van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospecten en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerkingen bij te houden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://granjardbyrobberechts.be/  Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://granjardbyrobberechts.be/ alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://granjardbyrobberechts.be/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://granjardbyrobberechts.be/ kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • Om de navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en services te mogelijk te maken: gegevens van verbinding en gebruik van de Site, facturatie, bestelhistoriek, etc.
 • Om computerfraude (spamming, hacking…) te voorkomen en tegen te gaan: computerapparatuur gebruikt voor het surfen, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • Om de navigatie op de Site te verbeteren: verbinding en gebruiksgegevens
 • Om optionele enquêtes uit te voeren op https://granjardbyrobberechts.be/ : e-mailadres
 • Om communicatiecampagnes te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres
  https://granjardbyrobberechts.be/ verkoopt uw Persoonsgegevens niet, deze worden uitsluitend gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben Gebruikers van https://granjardbyrobberechts.be/ de volgende rechten:

 • Recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerking, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers Recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, het gebruik, de communicatie of het bewaren verboden is
 • Recht om de verwerking van de gegevens van de Gebruikers te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • Recht om de verwerking van de gegevens van de Gebruikers te beperken (artikel 18 AVG)
 • Recht om de gegevens van de Gebruikers te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens (artikel 21 AVG)
 • Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens geautomatiseerd worden verwerkt op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • Recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun dood te bepalen en te kiezen aan wie https://granjardbyrobberechts.be/  hun gegevens moet communiceren (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen.
  Zodra https://granjardbyrobberechts.be/ kennis heeft van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van hem, verbindt https://granjardbyrobberechts.be/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Als de Gebruiker wil weten hoe https://granjardbyrobberechts.be/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, wil hij vragen om deze te rectificeren of zich verzetten tegen hun verwerking, kan de Gebruiker contact opnemen met https://granjardbyrobberechts.be/ schriftelijk op het volgende adres:
  GRANJARD SAS – DPO, H.GRANJARD
  ZI Pont Rochand 42360 PANISSIÈRES.
  In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil dat https://granjardbyrobberechts.be/ corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).
  Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die https://granjardbyrobberechts.be/ bij wet zijn opgelegd, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van https://granjardbyrobberechts.be/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-communicatie van persoonsgegevens

https://granjardbyrobberechts.be/ verbiedt zich om de verzamelde informatie over zijn klanten te verwerken, op te slaan of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of een land dat door de Europese Commissie als ‘niet adequaat’ is aangemerkt, zonder de klant vooraf te informeren. Niettemin blijft https://granjardbyrobberechts.be/ vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679). https://granjardbyrobberechts.be/ verplicht zich om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien https://granjardbyrobberechts.be/ op de hoogte wordt gebracht van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant beïnvloedt, zal https://granjardbyrobberechts.be/ de klant zo snel mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen mededelen. Bovendien verzamelt https://granjardbyrobberechts.be/  geen “gevoelige gegevens”. De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://granjardbyrobberechts.be/ en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doelen van dit beleid te realiseren. Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de bovengenoemde doeleinden, zijn de voornaamste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van Gebruikers van https://granjardbyrobberechts.be/  voornamelijk de medewerkers van onze klantendienst.

 

8. MELDING VAN INCIDENT

Welke inspanningen er ook worden geleverd, geen enkele methode van gegevensoverdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien we kennis nemen van een beveiligingslek, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel nationaal als Europees. We verplichten ons om onze klanten volledig te informeren over alle kwesties die de beveiliging van hun account aangaan en om hen alle benodigde informatie te verstrekken om hen te helpen bij het voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://granjardbyrobberechts.be/ wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen in het geval van een overname van https://granjardbyrobberechts.be/ en zijn rechten, zouden de genoemde informatie worden overgedragen aan de mogelijke koper die op zijn beurt dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site https://granjardbyrobberechts.be/ zou hebben. Beveiliging Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://granjardbyrobberechts.be/ gebruik van netwerken die zijn beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden. Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://granjardbyrobberechts.be/ alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

9. HYPERLINKS “COOKIES” EN INTERNET TAGS (“TAGS”)

De site https://granjardbyrobberechts.be/  bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die zijn opgezet met toestemming van https://granjardbyrobberechts.be/ . Echter, https://granjardbyrobberechts.be/ heeft geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en aanvaardt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit. Tenzij u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site deze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis uitschakelen via de uitschakelopties die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier het apparaat van de Gebruiker beschadigen. https://granjardbyrobberechts.be/ kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de bekeken pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt https://granjardbyrobberechts.be/ in staat om de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren. Cookies die de navigatie vergemakkelijken en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten ondersteunen, kan de Gebruiker zijn browser configureren om te beslissen of hij deze al dan niet wil accepteren, zodat cookies in het apparaat worden opgeslagen of, integendeel, worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De Gebruiker kan zijn browser ook configureren zodat de acceptatie of weigering van cookies hem op bepaalde momenten wordt voorgesteld, voordat een cookie mogelijk in zijn apparaat wordt opgeslagen. https://granjardbyrobberechts.be/ informeert de Gebruiker dat, in dit geval, sommige functionaliteiten van zijn browsersoftware mogelijk niet beschikbaar zijn. Als de Gebruiker weigert cookies in zijn apparaat of browser op te slaan, of als de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://granjardbyrobberechts.be/ of een van zijn dienstverleners niet in staat is om, om technische compatibiliteitsredenen, het type browser te herkennen dat door het apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit het apparaat lijkt te zijn verbonden met internet. In dat geval wijst https://granjardbyrobberechts.be/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en de eventueel aangeboden diensten door https://granjardbyrobberechts.be/ , als gevolg van (i) de weigering van cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://granjardbyrobberechts.be/ om de noodzakelijke cookies op te slaan of te raadplegen vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee de Gebruiker kan weten hoe hij zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen. Op elk moment kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn wensen met betrekking tot cookies uit te drukken en te wijzigen. https://granjardbyrobberechts.be/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe aanbieders om de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken. Ten slotte, door te klikken op de speciale pictogrammen voor sociale netwerken, bijvoorbeeld: LinkedIn, Instagram, Pinterest… die op de Site van https://granjardbyrobberechts.be/ of in zijn mobiele applicatie staan en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door zijn navigatie op de Website of de mobiele applicatie van https://granjardbyrobberechts.be/  voort te zetten, kunnen LinkedIn, Instagram en Pinterest ook cookies op uw apparaten plaatsen (computer, tablet, mobiele telefoon). Deze soorten cookies worden alleen op uw apparaten geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://granjardbyrobberechts.be/ . Op elk moment kan de Gebruiker echter zijn toestemming voor https://granjardbyrobberechts.be/  intrekken om dit type cookies te plaatsen.

9.2. INTERNET TAGS (“TAGS”)

https://granjardbyrobberechts.be/ kan af en toe internet tags (ook wel “tags” genoemd, of actietags, one-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) gebruiken en deze inzetten via een webanalysepartner die zich (en dus de bijbehorende informatie, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) in een vreemd land kan bevinden. Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op verschillende pagina’s van deze site. Deze technologie stelt https://granjardbyrobberechts.be/ in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina is geopend en de informatie die is geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker. De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites dankzij deze tags, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ten behoeve van https://granjardbyrobberechts.be/ , en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van deze en het internet.

 

10. HET TOEPASSELIJKE RECHT EN DE RECHTSMACHTSTOEKENNING.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://granjardbyrobberechts.be/ valt onder het Franse recht. Tenzij de wet anders bepaalt, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken.